SANSKRIT SHEMUSHI PART 1 CLASS 9 INDEX

1.प्रथम: पाठ:भारतीवसन्तगीति:
2.द्वितीय: पाठ:स्वर्णकाक:
3.तृतीय: पाठ:गोदोहनम्
4.चतुर्थ: पाठ:कल्पतरूः
5.पञ्चम: पाठ:सूक्तिमौक्तिकम्
6.षष्ठः पाठःभ्रान्तो बालः
7.सप्तमः पाठःप्रत्यभिज्ञानम्
8.अष्टम: पाठःलौहतुला
9.नवम: पाठःसिकतासेतुः
10.दशम: पाठःजटायोः शौर्यम्
11.एकादश: पाठःपर्यावरणम्
12.द्वादश: पाठःवाङ्मनः प्राणस्वरूपम्

NCERT BOOK SOLUTIONS

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 6

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 7

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 8

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 9

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 10

https://www.youtube.com/channel/UCszz61PiBYCL-V4CbHTm1Ew/featured

https://www.instagram.com/studywithsusanskrita/

error: Content is protected !!