SANSKRIT RUCHIRA PART 3 CLASS 8 INDEX

1.प्रथम: पाठ:सुभाषितानि 
2.द्वितीय: पाठ:बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता 
3.तृतीय: पाठ:डिजीभारतम्  
4.चतुर्थ: पाठ:सदैव पुरतो निधेहि चरणम्
5.पञ्चम: पाठ:कण्टकेनैव कण्टकम्
6.षष्ठः पाठःगृहं शून्यं सुतां विना
7.सप्तमः पाठःभारतजनताऽहम्
8.अष्टम: पाठःसंसारसागरस्य नायकाः
9.नवम: पाठःसप्तभगिन्य:
10.दशम: पाठःनीतिनवनीतम्
11.एकादश: पाठःसावित्री बाई फुले
12.द्वादश: पाठःकः रक्षति क: रक्षित:
13.त्रयोदश: पाठःक्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमि: 
14.चतुर्दशः पाठ:आर्यभटः
15.चपञ्चदशः पाठ:प्रहेलिकाः

NCERT BOOK SOLUTIONS

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 6

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 7

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 8

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 9

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 10

https://www.youtube.com/channel/UCszz61PiBYCL-V4CbHTm1Ew/featured

https://www.instagram.com/studywithsusanskrita/

error: Content is protected !!