SANSKRIT ALL CLASS INDEX

SANSKRIT RUCHIRA PART 1 CLASS 6 INDEX

1.प्रथम: पाठःशब्दपरिचय:-1
2.द्वितीयः पाठःशब्दपरिचय:-2
3.तृतीयः पाठःशब्दपरिचय:-3
4.चतुर्थः पाठःविद्यालय:
5.पञ्चम: पाठःवृक्षा:
6.षष्ठः पाठःसमुद्रतट:
7.सप्तमः पाठःबकस्य प्रतिकार:
8.अष्टम: पाठःसूक्तिस्तबक:
9.नवम: पाठःक्रीडास्पर्धा
10.दशम: पाठःकृषिका: कर्मवीरा:
11.एकादश: पाठःपुष्पोत्सव:
12.द्वादश: पाठःदशम: त्वम् असि
13.त्रयोदश: पाठःविमानयानम् रचयाम
14.चतुर्दशः पाठ:अहह आ: च
15.पञ्चदशः पाठ:मातुलचन्द्र ! (बालगीतम्)

SANSKRIT RUCHIRA PART 2 CLASS 7 INDEX

1.प्रथम: पाठ:सुभाषितानि
2.द्वितीय: पाठ:दुर्बुद्धि : विनश्यति
3.तृतीय: पाठ:स्वावलम्बनम्
4.चतुर्थ: पाठ:हास्यबालकविसम्मेलनम्
5.पञ्चम: पाठ:पण्डिता रामबाई
6.षष्ठः पाठःसदाचार:
7.सप्तमः पाठःसङ्कल्प: सिद्धिदायक:
8.अष्टम: पाठःत्रिवर्ण: ध्वज:
9.नवम: पाठःअहमपि विद्यालयं गमिष्यामि
10.दशम: पाठःविश्वबन्धत्वम्
11.एकादश: पाठःसमवायो हि दुर्जय:
12.द्वादश: पाठःविद्याधनम्
13.त्रयोदश: पाठःअमृतं संस्कृतम्
14.चतुर्दशः पाठ:अनारिकाया: जिज्ञासा
15.चपञ्चदशः पाठ:लालनगीतम्

SANSKRIT RUCHIRA PART 3 CLASS 8 INDEX

1.प्रथम: पाठ:सुभाषितानि 
2.द्वितीय: पाठ:बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता 
3.तृतीय: पाठ:डिजीभारतम्  
4.चतुर्थ: पाठ:सदैव पुरतो निधेहि चरणम्
5.पञ्चम: पाठ:कण्टकेनैव कण्टकम्
6.षष्ठः पाठःगृहं शून्यं सुतां विना
7.सप्तमः पाठःभारतजनताऽहम्
8.अष्टम: पाठःसंसारसागरस्य नायकाः
9.नवम: पाठःसप्तभगिन्य:
10.दशम: पाठःनीतिनवनीतम्
11.एकादश: पाठःसावित्री बाई फुले
12.द्वादश: पाठःकः रक्षति क: रक्षित:
13.त्रयोदश: पाठःक्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमि: 
14.चतुर्दशः पाठ:आर्यभटः
15.चपञ्चदशः पाठ:प्रहेलिकाः

SANSKRIT SHEMUSHI PART 1 CLASS 9 INDEX

1.प्रथम: पाठ:भारतीवसन्तगीति:
2.द्वितीय: पाठ:स्वर्णकाक:
3.तृतीय: पाठ:गोदोहनम्
4.चतुर्थ: पाठ:कल्पतरूः
5.पञ्चम: पाठ:सूक्तिमौक्तिकम्
6.षष्ठः पाठःभ्रान्तो बालः
7.सप्तमः पाठःप्रत्यभिज्ञानम्
8.अष्टम: पाठःलौहतुला
9.नवम: पाठःसिकतासेतुः
10.दशम: पाठःजटायोः शौर्यम्
11.एकादश: पाठःपर्यावरणम्
12.द्वादश: पाठःवाङ्मनः प्राणस्वरूपम्

SANSKRIT SHEMUSHI PART 2 CLASS 10 INDEX

1.प्रथम: पाठ:शुचिपर्यावरणम्
2.द्वितीय: पाठ:बुद्धिर्बलवती सदा
3.तृतीय: पाठ:व्यायामः सर्वदा पथ्यः
4.चतुर्थ: पाठ:शिशुलालनम्
5.पञ्चम: पाठ:जननी तुल्यवत्सला
6.षष्ठः पाठःसुभाषितानि
7.सप्तमः पाठःसौहार्द प्रकृतेः शोभा
8.अष्टम: पाठःविचित्र: साक्षी
9.नवम: पाठःसूक्तयः
10.दशम: पाठःभूकम्पविभीषिका
11.एकादश: पाठःप्राणेभ्योऽपि प्रिय: सुहृद्
12.द्वादश: पाठःअन्योक्तय:

 

NCERT BOOK SOLUTIONS

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 6

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 7

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 8

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 9

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 10

https://www.youtube.com/channel/UCszz61PiBYCL-V4CbHTm1Ew/featured

https://www.instagram.com/studywithsusanskrita/

error: Content is protected !!